Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Biblioteka - Aktualności


Warning: Creating default object from empty value in /p/modules/mod_feed/helper.php on line 46

GOK - Aktualności


Warning: Creating default object from empty value in /p/modules/mod_feed/helper.php on line 46

Serwis Samorządowy PAP


Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /p/libraries/joomla/event/event.php on line 67
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Drukuj
środa, 04 marca 2015

 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz uchwały Nr XLVI/264/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 rocznego programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Wójt Gminy Jaraczewo

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2015 w następujących zakresach:

 

a) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

I. Rodzaje zadania, warunki , termin i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację

 

Obszar

Rodzaj zadania

Warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Kwota przeznaczo-na na dotację

3

1. Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin

Zadanie obejmuje prowadzenie punktu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt powinien być czynny co najmniej raz w tygodniu w wymiarze min. 4 godzin. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać odpowiednią kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.

Od podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku

10.000 zł

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

b) ochrona i promocja zdrowia

I. Rodzaje zadania, warunki , termin i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację

 

Obszar

Rodzaj zadania

Warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Kwota przeznaczo-na na dotację

I

1. Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób z chorobą cukrzycową z terenu gminy Jaraczewo

Zorganizowanie spotkania, którego tematem będzie dbałość o zdrowie osób chorych na cukrzycę oraz przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie poziomu cukru podczas Dni Ziemi Jaraczewskiej oraz Dożynek Gminnych. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać odpowiednią kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.

Od podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku

1.700 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

II. Wysokość zrealizowanych w roku 2014 i roku 2015 zadań publicznych tego samego rodzaju.

W roku 2014 dotacja na realizacje powyższych zadań przez podmioty uprawnione wyniosła:

Dla zadania w punkcie a) – 10.000 zł.

Dla zadania w punkcie b) – 1.700 zł.

 

W roku 2015 zadań tego samego rodzaju nie zrealizowano.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Wójt Gminy na podstawie opinii komisji konkursowej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2015, przy czym początek i zakończenie realizacji zadania opisanego w ofercie zostaną szczegółowo określone w umowie.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Jaraczewo.

4.Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadania zleconego wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

5. W trakcie wykonywania zadania Wójt Gminy ma prawo kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności, efektywności i prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem, rzetelności sporządzania sprawozdań merytorycznych i finansowych.

6. Dopuszcza się, że do wysokości 10% otrzymanej dotacji organizacja może przenosić w kosztorysie między poszczególnymi rodzajami wydatków po pisemnym poinformowaniu Wójta Gminy, bez konieczności podpisania aneksu do umowy.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań Gminy w zakresie zadania objętego niniejszym konkursem należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach (pocztą lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2015 roku do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

2. Oferta, powinna zostać złożona wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3. Do oferty należy załączyć obowiązkowo:

- kopię aktualnego odpisu z KRS lub innej właściwej ewidencji, innego rejestru lub ewidencji,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale nr V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej, w BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo.

4. Wójt Gminy Jaraczewo w określonym terminie zawiadomi w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

5. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

a) ocena formalna:

- poprawność terminu i formy złożenia ofert,

- zgodność wymaganych podpisów,

- kompletność, poprawność i zgodność oferty i wymaganych załączników,

b) ocena merytoryczna obejmuje porównanie przez komisję konkursową złożonych ofert z niżej zamieszczonymi kryteriami:

- zasoby kadrowe, w tym kwalifikacje osób,

- zasoby rzeczowe,

- posiadane doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

- relacja kosztów zadania do zakresu rzeczowego,

- udział środków własnych,

- pozyskanie środków z innych źródeł

- dotychczasowe doświadczenie we współpracy z JST.

W każdym kryterium można uzyskać max 10 pkt. Maksymalnie można zdobyć 70 pkt.

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Jaraczewo a wnioskodawcą.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Jaraczewo. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

4. Dotacja nie będzie przyznawana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

7. Szczegółowych informacji udziela: Dorota Nowacka, tel. 62 740 93 78

 

pdf Ogłoszenie wyników

 

 

spis rolny

logo UE 1

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 
baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumSobota, 16 Stycznia 2021 r.

Imieniny obchodzą:

Marcel, Waleriusz, Włodzimierz

Do końca roku zostało 350 dni.