Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Drukuj
poniedziałek, 20 stycznia 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH POWOŁYWANYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA TERENIE GMINY JARACZEWO NA 2020 R.

 

    Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XI/65/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, podaje się do wiadomości, że istnieje możliwość wskazania, przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Jaraczewo na 2020 r.

    

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w komisji ich członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:
    - reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
    - mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
   - przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadania Komisji Konkursowych:
-    Ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
-    Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.
-  Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.

 

Oferty należy składać - zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia - pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo.

 

Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

 

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowych ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020, Komisje Konkursowe, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będą działać bez ich udziału.

 

Załącznik nr 2 (.PDF)