Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Serwis Samorządowy PAP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia Drukuj
poniedziałek, 20 stycznia 2020

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały XI/65/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2020 w następującym zakresie:

 

ochrona i promocja zdrowia

 

I. Rodzaje zadania,  warunki , termin i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację

Obszar Rodzaj zadania Warunki realizacji zadania Termin realizacji zadania Kwota przeznaczo-na na dotację
I Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób z chorobą cukrzycową z terenu gminy Jaraczewo Zorganizowanie spotkania, którego tematem będzie dbałość o zdrowie osób chorych na cukrzycę oraz przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie poziomu cukru podczas Dni Ziemi Jaraczewskiej oraz Dożynek Gminnych. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać odpowiednią kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania. Od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku 1.700 zł

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

II. Cele i rezultaty zadania:

 

1. Celem zadania jest:

Udzielanie pomocy profilaktyczno- edukacyjnej dla osób z chorobą cukrzycową z terenu gminy Jaraczewo.

2. Oczekiwane rezultaty zadania oraz źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

a) Wzrost świadomości dotyczącej przyczyn, objawów i zachowań prozdrowotnych w przypadku cukrzycy poprzez zorganizowanie dwóch spotkań w ciągu 2020 roku.

- Wskaźnikiem będzie sporządzenie sprawozdania po przeprowadzonych spotkaniach.

 

III. Wysokość zrealizowanych w roku 2019 i roku 2020 zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

W roku 2019 dotacja na realizację powyższych zadań przez podmioty uprawnione wyniosła:

0,00 zł

W roku 2020 dotacja na realizację powyższych zadań przez podmioty uprawnione wyniosła

0,00 zł

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie opinii komisji konkursowej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2020, przy czym początek i zakończenie realizacji zadania opisanego w ofercie zostaną szczegółowo określone w umowie.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Jaraczewo.

4. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadania zleconego wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

5. W trakcie wykonywania zadania Burmistrz Miasta i Gminy ma prawo kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności, efektywności i prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem, rzetelności sporządzania sprawozdań merytorycznych i finansowych.

6. Dopuszcza się, że do wysokości 10% otrzymanej dotacji organizacja może przenosić kwoty w kosztorysie między poszczególnymi rodzajami wydatków po pisemnym poinformowaniu Burmistrza Miasta i Gminy, bez konieczności podpisania aneksu do umowy.

 

VI. Termin i warunki składania ofert.

 

1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań Gminy w zakresie zadania objętego niniejszym konkursem należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach (pocztą lub osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2020 roku do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

2. Oferta, powinna zostać złożonawg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

3. Do oferty należy załączyć obowiązkowo:

- kopię aktualnego odpisu z KRS lub innej właściwej ewidencji, innego rejestru lub ewidencji,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VII. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie nr VI zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania spośród ofert rekomendowanych przez komisję konkursową. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej, w BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo w określonym terminie zawiadomi w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

5. Komisja konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert:

a) ocena formalna:

-poprawność terminu i formy złożenia ofert,

-zgodność wymaganych podpisów,

-kompletność, poprawność i zgodność oferty i wymaganych załączników,

b) ocena merytoryczna obejmuje porównanie przez komisję konkursową złożonych ofert z niżej zamieszczonymi kryteriami:

-zasoby kadrowe, w tym kwalifikacje osób,

-zasoby rzeczowe,

-posiadane doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

-relacja kosztów zadania do zakresu rzeczowego,

-udział środków własnych,

-pozyskanie środków z innych źródeł

-dotychczasowe doświadczenie we współpracy z JST.

W każdym kryterium można uzyskać max 10 pkt. Maksymalnie można zdobyć 70 pkt.

6. Wzór karty oceny oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 96 / 2020 Burmistrza Miasta
i Gminy Jaraczewo z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jaraczewo w 2020 r.

7. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo protokół
i dokumentację z postępowania konkursowego z propozycją wyboru oferty.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Jaraczewo a wnioskodawcą.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Jaraczewo. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

4. Dotacja nie będzie przyznawana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

7. Szczegółowych informacji udziela: Klaudia Pawlak tel. 062 740 93 85

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo nr 96/2020

 

 

logo UE 1

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumNiedziela, 23 Lutego 2020 r.

Imieniny obchodzą:

Bądzimir, Damian, Florentyn, Łazarz, Piotr, Romana, Roma, Seweryn

Do końca roku zostało 313 dni.