Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku Drukuj
czwartek, 01 sierpnia 2019

ugProcedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

 

1.    Producent rolny w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września  2019 r. składa   wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

 

2.    Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronach internetowych
Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie (www.jaraczewo.bip.net.pl/?c=419), w ośrodkach doradztwa rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego), a także jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie.

 

3.    Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

 

4.    Kwotę zwrotu  podatku akcyzowego ustala się jako;
a)    iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2019 r. wynosi 1,00 zł/litr ) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta  rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2019 roku. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

 

(100 zł/litrów x ilość ha użytków rolnych)

 

b)    iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/litr), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku. Wykazana w dokumencie wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

(30 zł/litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła)

 

Producenci rolni, którzy w pierwszym terminie złożyli wniosek wraz z dokumentem  wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającego informację o liczbie DJP bydła, nie mają obowiązku ponownego dostarczenia powyższego dokumenty we wniosku składanym w drugim terminie.

 

Wydanie decyzji przez burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego za 2019 r. nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, natomiast wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie do 31 października 2018 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 

logo UE 1

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumSobota, 11 Lipca 2020 r.

Imieniny obchodzą:

Benedykt, Cyprian, Kalina, Kallina, Kir, Olga, Pelagia, Pelagiusz, Pius, Placyd, Sawin, Wyszesława

Do końca roku zostało 174 dni.