Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo Drukuj
piątek, 14 czerwca 2019

ug

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023

 

    Działając na podstawie art. 160 i 161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) informuję, że w związku z upływem kadencji w dniu 31 grudnia 2019 r. ławników sądowych, kandydatów do pełnienia tej funkcji w Sądzie Rejonowym w Jarocinie na kadencję 2020 – 2023 można zgłaszać do 30 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 w godzinach pracy Urzędu.


    Zgodnie z w/w ustawą wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Kadencja ławników sądów okręgowych i sądów rejonowych trwa 4 lata kalendarzowe następujące
po roku, w którym dokonano wyboru. Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Liczba ławników wybieranych przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo:
    

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24 maja 2019 r. liczba ławników wybierana w 2019 r. przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo w Sądzie Rejonowym w Jarocinie wynosi 2 osoby.


Art. 158 §1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)    jest nieskazitelnego charakteru,
3)    ukończył 30 lat,
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)    nie przekroczył 70 lat,
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)    duchowni,
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin (art. 162 § 1 ustawy): prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia załącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowe opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2007 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 227 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
    
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszeniowej przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

UWAGA: koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego, bądź odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.) natomiast koszt opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są w pok. nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz na stronie internetowej Gminy Jaraczewo https://bip.jaraczewo.pl


Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo    
/-/ Dariusz Strugała          


 

doc Karta zgłoszenia

doc Oświadczenie dot. postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych

doc Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

doc Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej

 

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumCzwartek, 21 Listopada 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Albert, Alberta, Albertyna, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Piotr, Regina, Rena, Rufus, Twardosław, Wiesław

Do końca roku zostało 41 dni.